Bank och Finans

BANK

MARKNADSDATA

Vi har lösningar för marknadsdata för såväl realtid som historisk data. Vi kan också hantera administration av marknadsdata. Våra experter kan också hjälpa till med genomgång av existerande användande.

handlarrumssupport

Ström2 erbjuder banker handlarrumssupport. För att supportera, driva projekt och administrera IT i och runt handlarrummet. 

HANDLARTELEFONI

Vi har supporttekniker utbildade för marknadens ledande system inom handlartelefoni. Vi kan också levera hela system från Wesley Clover Solutions.

Vårt erbjudande kring tradingtelefoni levereras under varumärket Trading Systems Support Nordics (TSS Nordics). Du hittar mer här.

 

Med många års erfarenhet inom banksektorn, har Ström2 utvecklat en mycket god förståelse för vilka krav som ställs på tjänsteleveranser. För att klara av att leva upp till våra kunders förväntningar, ställer vi själva höga krav på vår förmåga att tillhandahålla god IT-teknisk kunskap utan att göra avkall på verksamhetsförståelsen.

Vi har fördefinierat ett antal tjänster med tydliga åtaganden som verkligen ger förbättringar i våra kunders vardag idag. 

 

 • Behov av applikationssupport avseende bank – och värdepappersspecifika IT-system
 • Behov av att skapa en mer kostnadseffektiv supportorganisation i och kring handlarrummen
 • Behov av erfarna projektledarkompetenser som hanterar de speciella krav och miljöer er verksamhet har specifikt i och runt handlarrummet.
 • Förvaltning av IT system, exempelvis förvaltning av Market Data system som funktion och till fast pris
 • Skapa en central funktion för att effektivisera beställningar och behörigheter för användare i och runt handlarrummet – IT administration
 • Behov av att öka kvaliteten på supporthantering mot era värdepappershandlare och VIP användare

  Tjänster för Bank och Finans

  Ström2 har lång erfarenhet av tjänsteleverenser till de mest krävande miljöerna inom Bank och Finans. 

  Handlarrum IT-projekt

  Mer information

  Projekten varierar i omfattning men är ofta mellan 3 till 12 månader. Flera mer omfattande projekt är längre. Vissa mindre systemimplementationer eller uppgraderingar kan naturligtvis vara kortare än 3 månader. Flera av våra kunder har redan egna utarbetade projektmodeller och vi anpassar oss då efter dessa.

  Projekt – nytt handlarrum för bank
  Ström2 ansvarade för IT/tele teknik vid byggnation av nytt handlarrum. Detta i nära samarbete med arkitekter, inredningsarkitekter, IT/tele och övriga leverantörer.
  Omfattningen av en denna typ av projekt är ofta mellan 12-24 månader

  I antingen en förstudie eller under projekteringen ingår ofta utvärdera hårdvarukrav både avseende skärmar och skärmkonfigurationer samt datorer, handlartelefoni och inspelning. 

  Projekt – flytta handlarrum för bank
  Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för IT-flytt av handlarrum. En flytt av handlarrum kan ske inom en och samma byggnad mellan ett våningsplan till ett annat, det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 2-6 månader.

  Projekt – upphandling av handlartelefoni och inspelning mm
  Ström2 har mångårig erfarenhet av att driva upphandlingsprocessen samt aktivt ansvara för att upphandlingarna följer planeringen och bevakar avtalsvillkor etc. Upphandlingsarbetet sker i nära samarbete med aktuella intressenter såsom användare från verksamheten, riskmanagement, IT, upphandlingsavdelning och complianceavdelningen.

  Exempel på upphandlingsuppdrag är IT-system för handlartelefoni, marknads-informationssystem, inspelning, supportfunktioner.
  Att planera och genomföra ett upphandlingsuppdrag har vanligen en projektttid på mellan 3-12 månader.

  Förstudie, projektering, ombyggnation samt flytt av handlarrum
  Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för Projektering av IT i samband med ombyggnation eller flytt av handlarrum. Exempelvis isamband med planering av flytt inom befintlig byggnad och det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 3-12 månader.

  Då verksamheten är oerhört IT beroende ställs speciella krav på denna typ av projekt. Då flera av sysytemen som används i och runt handlarrummet är verksamhetskritiska behöver särskild hänsyn och planering tas till detta.

  I projektform ansvar för IT/tele i samband med byggnation av nytt handlarrum
  Ström2 kan ansvara för tekniken vid nybyggnation av nytt handlarrum. Detta i nära samarbete med arkitekter, inredningsarkitekter, IT och övriga leverantörer.
  Omfattningen av en denna typ av projekt är ofta mellan 12-24 månader

  I antingen en förstudie eller under projekteringen ingår ofta utvärdera hårdvarukrav både avseende skärmar och skärmkonfigurationer samt datorer, handlartelefoni och inspelning. 

  Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för IT-flytt av handlarrum. En flytt av handlarrum kan ske inom en och samma byggnad mellan ett våningsplan till ett annat, det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 2-6 månader.

  Uppgradering och implementationsprojekt
  Systemuppgraderingar ska ske regelbundet för att verksamhet och produktion ska fungera smärtfritt. Därför måste de alltid utföras på ett kvalitativt säkert sätt och utan att det blir störningar i verksamheten. Ström2 utför systemuppgraderingar som kan innebära att uppdragsgivaren går från en systemversion till en annan, byter hårdvaruplattform, går från feta till tunna eller virituella klienter.

  Ett uppgraderings- eller implementationsprojekt är ofta mellan 2-3 månader..

  Handlarrum IT-support

  Mer information

  Ström2 erbjuder banker handlarrumssupport. För att supportera, driva projekt och administrera IT i och runt handlarrummet. Handlarrumssupporten levereras ofta som en funktionslösning, med fasta priser och tydlig måluppföljning.

  Vad ska göras?
  Våra team och konsulter har alltid god IT-kompetens när det gäller  klientmiljöer, kunskap kring nät, paketering av programvara katalogtjänster mm.

  Utöver denna mer generella kompetens är vi väl familjära med de specifika applikationer användarna har i handlarrummet. System för att lägga ordrar på marknadsplatser, marknadsinformationssystem för att följa och analysera värdepappersmarknaden och handlartelefoni med tillhörande  inspelning. 

  Kunskapskravet matchas med SLA eller motsvarande avtal så att vi alltid använder rätt kompetens för överenskomna uppgifter. Rätt kompetens tillsammans med klarlagda och dokumenterade processer för incident-, problem- och changehantering säkerställer att vi löser våra uppdrag på bästa sätt. Om processerna inte är klargjorda och dokumenterade, ser vi till att de blir det.

  Hur ska det göras?
  Vi ser till att våra konsulter agerar efter de spelregler som gäller hos uppdragsgivaren och stöttar genom aktivt ledarskap. Det räcker inte med att vara kompetent inom IT för att ge bra support och skapa nöjda kunder. Vi måste också säkerställa att det finns policys och regelverk för hur ärenden ska prioriteras och lösas.

  Varför ska det göras?
  Mål, mening och förståelse för uppdragsgivaren och dess verksamhet är en nyckelfaktor för att våra konsulter ska kunna kommunicera, prioritera och utveckla uppdragen. Därför får alla Ström2-konsulter genomgå introduktionsutbildningar som skapar insikt inte bara i kundens organisation, utan även i handlarrumsinstrument samt hur värdepappersbranschen fungerar och utvecklas.

  Genom att arbeta med ”vad-hur-varför” tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi en leveranskvalitet som tål att jämföras och som säkerställer att handlarna har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb!

  Handlarrum IT-administration

  Mer information

  Vår erfarenhet är att för att IT administrationen ska fungera som bäst, ska den ha ett nära samarbete med handlarrummets IT-support. Det som IT-administrationen beställer, installeras och supporteras av IT supporten. Ett nära samarbete ger hög effektivitet.

  De flesta av våra kunder outsourcar IT-administrationen till oss. Vi ansvarar för att funktionen finns på plats och att den fungerar i enlighet med verksamhetens rutiner.

  Då Ström2 har flera kunder med samma typ av behov kan vi erbjuda en jämn och hög leveransnivå av tjänsterna och kan tillhandahålla snabb redundans vid all typ av frånvaro som sjukdom, semestrar, korttidsvikariat etc.

  VIP-IT support

  Mer information

  Våra team och konsulter har lång erfarenhet av att stödja användare med särskilt höga krav på service och support .
  Tjänsten omfattar alltid god IT-kompetens när det primärt gäller klientmiljöer med Office, synkroniserad programvara för PDA/smartphones, konferensutrustning etc.
  Men minst lika viktigt är ett representativt,  lösningsorienterat och diskret uppträdande.

  Vad ska göras?
  Våra team och konsulter har alltid god IT-kompetens när det gäller klientmiljö med Office, synkroniserad programvara för PDA/smartphones, konferensutrustning såsom projektorer, videokonferens etc. Givetvis har vi också kompetens kring nät och AD. Kunskapskravet matchas med SLA eller motsvarande avtal så att vi alltid anävnder rätt kompetens för överenskomna uppgifter. Rätt kompetens tillsammans med klarlagda och dokumenterade processer för incidenthantering, problem- och changehantering säkerställer att vi löser våra uppdrag på bästa sätt. Om processerna inte är klargjorda och dokumenterade, ser vi till att de blir det.

  Hur ska det göras?
  Vi ser till att våra konsulter agerar efter de spelregler som gäller hos uppdragsgivaren och stöttar genom aktivt ledarskap. Det räcker inte med att vara kompetent inom IT för att ge bra support och skapa nöjda VIP-kunder. 
  Lika viktigt i dessa uppdrag är att vi levererar en hög servicenivå, uppträder respresentativt, lösningsorienterat och diskret.

  Varför ska det göras?
  Mål, mening och förståelse för uppdragsgivaren och dess verksamhet är en nyckelfaktor för att våra konsulter ska kunna kommunicera, prioritera och utveckla uppdragen. Därför får alla Ström2-konsulter genomgå introduktionsutbildningar som skapar insikt inte bara i kundens organisation, utan även i handlarrumsinstrument samt hur värdepappersbranschen fungerar och utvecklas.

  Genom att arbeta med ”vad-hur-varför” tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi en leveranskvalitet som tål att jämföras och som säkerställer att handlarna har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb!

  Market data

  Mer information

  Ström2 anlitas av banker och kapitalförvaltare för att genomföra projekt inom marknadsdata området.

  Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med lång erfarenhet av teknik och funktion, men även erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system från ett applikationsperspektiv.

  IT Tjänster, Förvaltning och drift

  Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med lång erfarenhet av teknik och funktion, men även erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system från ett applikationsperspektiv.

  Systemägare
  Vi övertar funktionen som systemägare i  uppdragsgivarens verksamhet och organisation. Vi ansvara för systemet, budgetuppföljning, relation med leverantör, kravställan till förvaltningsorganisation mer mera.

  Denna funktion är ofta outsourcad till Ström2. Omfattningen beror på behovet, från en tekniker på deltid, till flera heltidsuppdrag. Denna tjänst offererar vi gärna till fast pris.

  IT Förvaltning
  Med IT-förvaltning menar vi löpande underhåll, patchhantering,  kontroll och test av MSI paketering, 2nd line support av systemen och applikationerna, utvärdering, löpande dialog med leverantörer och med systemägare och användare. Life Cycle Management-plan för system och viss utveckling av system.Denna funktion är ofta outsourcad till Ström2. Omfattningen beror på behovet, från en tekniker på deltid, till flera heltidsuppdrag. Denna tjänstoffererar vi gärna till ett fast pris.

  Uppgraderingar och utrullningar
  Vi ansvarar för uppgraderingar och utrullningar av system, som en del av ovanstående förvaltningsroll eller i projektform.

  Denna typ av projekt är tidsbegränsat och varierar i omfattning, ofta rör det sig om 1-4 veckorsprojekt.

  Inventering, utvärdering och rekommendationer kring marknadsdata system

  Vi går igenom den tekniska plattformen, ge rekommendationer och förslag på åtgärder.

  Vi stöttar i frågor som rör tankning ”end of day”-kurser eller ”snapshot-kurser” av marknadsinformation till andra system och plattformar, exempelvis tankning till fond-, kapitalförvaltningssystem för NAV-kurser eller portföljvärdering. Realtidsdata till trading-,risk- eller webbapplikation/system. Omfattningen av denna typ av projekt är ofta ca 1-2 veckor.

  Design och rådgivning
  Vi hjälper till att designa en teknisk lösning för exempelvis överföra prisinformation till ett verksamhetssystem. Vi agerar rådgivare kring marknadsdatasystem, ger förslag på tekniska lösningar etc.

  Uppdragen varierar i omfattning, men en vanlig projekttid är 1-4 veckor.

  PROJEKT och utredningar

  För aktörer inom finansbranschen är Marknadsdata med angränsande IT-områden en komplex miljö som står för en stor andel av IT-kostnaderna. En hög utvecklingstakt vad gäller tjänster, produkter och innehåll gör området svårt att överblicka för den som inte dagligen arbetar med det. Och det finns en mängd leverantörer av såväl system som information. Oftast krävs extern hjälp för kontrollera att man har en optimal produktmix som tillgodoser organisationens behov. Vår erfarenhet är till exempel att det är mycket vanligt med överlappande eller till och med onödiga systemlösningar och tjänster vilket leder till onödigt höga kostnader och samtidigt risk för driftsstörningar.

  Ström2 erbjuder ett antal specialutformade tjänstepaket som på ett effektivt och handfast sett ger dig överblick över nuläget och förslag på åtgärder. De olika tjänstepaketen gör det enkelt att komma igång med de delar som är prioriterade. Ni fortsätter verksamheten och leveranserna som vanligt medan arbetet utförs. Ni kan välja enskilda tjänster eller en mix av tjänster beroende på behov. I normalfallet är vi igång inom tio arbetsdagar från order. Flera av tjänsterna är färdiglevererade inom två -fyra veckor.

  Administration och rapportering

  Administrationen av olika marknadsinformationssystem är tidskrävande och komplex, det vet alla som arbetar med det. Leverantörer, börser och marknadsplatser kräver detaljerade rapporter som beskriver hur kunden nyttjar marknadsinformation, bland annat för att kunna ta rätt betalt.

  Marknadsinformationssystem är en stor kostnad för många organisationer och företag.

  Att ha bra ordning och god förståelse för hur marknadsinformationen används inom organisationen är viktigt för att kunna administrera systemen och informationen. Men även god förståelse för hur leverantörer, börser och marknadsplatser levererar och paketerar sina tjänster för att förstå den legala och finansiella effekten av olika beslut som tas i den dagliga verksamheten.

  Vi erbjuder nu specialiserade administrativa tjänster kopplat till marknadsinformation. Dessutom kan vi offerera detta till ett fast pris. Oftast är det en eller flera heltidstjänster som bemannas som en outsourcad funktion till Ström2.

  Rapportering
  Vi rapporterar löpande, månadsvis eller kvartalsvis, till leverantörer, börser eller marknadsplatser antal användare, system etc.  Rapporteringen följer oftast en återkommande rutin där respektive leverantör, börs och eller marknadsplats kräver rapporter med viss frekvens. Detta är en typisk löpande aktivitet som omfattas av en administrativ tjänst.

  Administration av InfoMatch
  Vi uppdaterar löpande InfoMatch. Tankar ut data från exempelvis DACS till InfoMatch som antal användare, system som respektive användare har tillgång till, börser, nyhetsbyråer som användare har tillgång till i respektive system med mera.

  Vi kan även hjälpa till att skräddarsy rapporter och strukturera upp informationen i InfoMatch för att den ska kunna användas och vara så rättvisande som möjligt.

  Med korrekta rapporter kan verksamheten få en bra överblick av nyttjandet av marknadsinformation. Med bra rapporter hittar vi ofta dubbletter av marknadsinformation via olika leverantörer till samma användare med mera. InfoMatch är ett bra verktyg för att få ordning och reda på verksamhetens nyttjande av marknadsinformation.

  Lägga till och ta bort användare
  Vi lägger till och tar bort användare från marknadsinformationssystemen. Det kan exempelvis vara Reuters, Datastream, FactSet, OnLine Trader, SIX med flera. Att alltid har rätt användare är en viktig funktion i verksamheten som till exempel att snabbt kunna lägga till börser för användare i samband med stora händelser i marknaden eller omvärlden.

  Beställningar /avbeställningar
  Vi administrerar beställningar och avbeställningar av användare avseende klientdelen av marknadsinformationssystemet. Det är oerhört viktigt att detta fungerar då uppdragsgivaren annars riskerar att behöva betala för marknadsinformationen under lång tid. Vi hjälper till att stämma av användarregister med andra eventuellt mer uppdaterade register över användare för att kunna identifiera före detta användare som ligger kvar i systemen som aktiva användare.

   

  KONTOR

  Kungsgatan 8
  SE-111 43 STOCKHOLM

  RING OSS

  +46 8 5000 6610

  MAILA OSS